Jakie działania w ramach sprawowanego nadzoru powinien inicjować i kontrolować dyrektor szkoły? Jak przygotować wniosek wynikający z podjętych działań?

  

Na podstawie:

 • art. 40 ust. 7 i art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.; poz. 2156 ze zm.);
 • rozp. MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (poz. 1214);
 • rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz. 1270);
 • analiza wymagania 6 w materiałach SEO.

Ww. rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek wskazuje szkole kierunki pracy i rozwoju, które są związane z jej działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalnością statutową szkoły. Na szczególną uwagę zasługują działania szkoły wyznaczone zdaniem „W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia” w ramach realizacji wymagania 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Wpływ rozpoznanych w szkole potrzeb rozwojowych uczniów, ich sposobów uczenia się i sytuacji społecznej na podniesienie efektów kształcenia zobowiązuje dyrektora szkoły do podejmowania w tym zakresie działań związanych z nadzorem pedagogicznym.

  

Dyrektor szkoły może inicjować i kontrolować:

 • znajomość wśród nauczycieli zagadnień związanych z rozpoznawaniem potrzeb rozwojowych uczniów, ich stylów uczenia się, wyznaczników sytuacji społecznej każdego ucznia,
 • rozpoznanie i zestawienie potrzeb rozwojowych uczniów, stylów uczenia się i sytuacji społecznej w oparciu o przyjęte wyznaczniki w oddziale każdej klasy,
 • ujęcie działań nauczycieli i wychowawców oddziałów klas w sprawie ww. rozpoznania w system obowiązujący w szkole np. w postaci pisemnej procedury lub zasad postępowania w tej sprawie,
 • przestrzeganie przez nauczycieli realizacji postępowania przyjętego w szkole w zakresie stworzonego systemu.

  

Dyrektor szkoły może obserwować:

 • czynności nauczycieli i wychowawców oddziałów poszczególnych klas w zakresie prac związanych z realizacją działań w obrębie przyjętego systemu,
 • wymianę doświadczeń przez wychowawców poszczególnych oddziałów klas, które dotyczą rozpoznawania i zestawienia potrzeb rozwojowych uczniów, stylów uczenia się i sytuacji społecznej w oparciu o przyjęte wyznaczniki w oddziale każdej klasy,
 • zajęcia edukacyjne, które zapoznają uczniów z metodami i technikami uczenia się, które umożliwiają optymalną organizację procesu uczenia się.

   

Działania do podjęcia

 • Opracowanie narzędzi, które będą umożliwiały nauczycielom rozpoznanie stylów uczenia się uczniów.
 • Przygotowanie informacji dla uczniów i rodziców nt. tych narzędzi.
 • Wprowadzenie uczniów w tematykę efektywnego uczenia się, strategii uczenia się.
 • Przeprowadzenie identyfikacji stylu uczenia się wszystkich uczniów.
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

    

Opis podjętych działań i wnioski do pobrania

Dyrektor szkoły ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacje o działalności szkoły.

Podjęte działania Dla szkół pracujących lub planujących wdrożenie projektu indywidualni.pl Dla pozostałych szkół
Przygotowanie narzędzi do rozpoznania stylów uczenia się

Dostępne w projekcie

Pozyskanie i zgromadzenie we współpracy np. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Przygotowanie informacji dla rodziców i uczniów Opracowane przez wyznaczonego psychologa/pedagoga szkolnego
Przygotowanie scenariuszy zajęć z reguł uczenia się Scenariusze zajęć przygotują pedagog szkolny i wskazani przez dyrektora szkoły nauczyciele
Przeprowadzenie testów/ankiet/kwestionariuszy Testy sprawdzane przez wychowawców klas
Pobierz przykład wniosku Pobierz przykład wniosku
Pobierz przykład uchwały Pobierz przykład uchwały

   

Danuta Skrzypek

Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle nowej podstawy programowej, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.