Realizacja wymagania 6. jest dla części szkół dużym wyzwaniem. Aby mu sprostać, warto przede wszystkim zaplanować usystematyzowane działania oraz wybrać od niedawna dostępne rozwiązania, które będą szkołę w tym procesie wspierać.

Wymaganie 6.: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Na podstawie:

  • rozp. MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (poz. 1214);
  • rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz. 1270);
  • analizy wymagania 6 w materiałach SEO.

Co może zrobić szkoła

Po pierwsze warto sprawdzić, jakie jest wśród nauczycieli zrozumienie zadań szkoły wskazanych w wymaganiu. Warto też wyznaczyć osobę, która przybliży zagadnienie radzie pedagogicznej. O roli indywidualizacji nauczania może opowiedzieć np. pedagog lub nauczyciel biologii podczas zebrania rady.

Kolejnym krokiem powinno być powołanie zespołu wychowawczego i wyznaczenie lidera/koordynatora działań. Zadania w zespole powinny być jasno określone i przydzielone konkretnym osobom.

Pracę zespołu należy rozpocząć od ustalenia sposobu rozpoznania potrzeb uczniów. Można to robić z wykorzystaniem rozmów, obserwacji, testów, analiz orzeczeń, opinii itd. Działania te powinny zostać przeprowadzone w z góry ustalonym czasie.

Następnie konieczne jest opracowanie narzędzi, które będą umożliwiały nauczycielom zestawienie potrzeb ucznia. Mogą być to karty, tabele lub inne, bardziej nowoczesne narzędzia.

Po wybraniu sposobu analizy, należy przeprowadzić ją wśród uczniów i zestawić wyniki w ramach klas lub grup. Koordynator zespołu powinien cyklicznie organizować na tym etapie spotkania zespołu, aby sprawdzać, jak wdrażane jest działanie.

Z rozpoznaniem potrzeb uczniów muszą zostać zapoznani nauczyciele uczący w danym oddziale. Dyrektor w swoim planie nadzoru pedagogicznego powinien ująć kontrolę działań nauczycieli związanych z wdrażaniem indywidualizacji. Metody i techniki pracy z uczniami warto też umieścić w programie wychowawczym szkoły.

Aby działaniami byli objęci wszyscy uczniowie szkoły, powinny one zostać zaplanowane w konkretnym czasie. Np. wrzesień/październik nowego roku szkolnego. Ponadto należy określić zajęcia edukacyjne, na których uczniowie będą zapoznawać się z metodami i technikami pracy umysłowej, które ułatwią im zindywidualizowaną naukę.

Jeśli dyrektor podejrzewa, że nauczycielom brak kompetencji, by wykorzystać wiedzę zebraną podczas analizy, dobrym rozwiązaniem jest zaplanowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym zakresie.

Cały system należy ująć w formie pisemnej – w postaci procedury lub obowiązującego postępowania, a także wprowadzić w szkole do realizacji za pomocą zarządzenia dyrektora szkoły lub zapisu w statucie szkoły.

Jak zrobić to łatwiej

Dużym wsparciem dla szkół w opisanym procesie jest projekt indywidualni.pl. Pozwala on na szybkie rozpoznanie potrzeb uczniów za pomocą pakietu testów on-line, których wykonanie zajmuje zaledwie 60-minut. Nauczyciele otrzymują dostęp do gotowych już wyników indywidualnych i zestawień dla oddziału.

Ponadto w codziennej pracy z uczniem nauczyciele są wspierani z poziomu rozwiązania LIBRUS Synergia konkretnymi propozycjami metod i technik pracy. Ta sama wiedza jest również widoczna na koncie ucznia oraz rodzica, co daje szansę spójnych oddziaływań szkoły i domu.

System gwarantuje sukces

Podjęcie w szkole wskazanych działań ma na celu ich uporządkowanie oraz zdyscyplinowanie nauczycieli i dyrektora szkoły do systemowego ujęcia problemu.

Aby system dobrze działał, niezbędne jest:

  • określenie celu działań,
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych,
  • określenie spójnych działań dla wszystkich nauczycieli,
  • określenie działań w czasie,
  • wypracowanie i wypełnianie przez nauczycieli ujednoliconych narzędzi,
  • koordynowanie działań i ich kontrola przez lidera,
  • stałe monitorowanie działań i objęcie działań nadzorem pedagogicznym dyrektora szkoły w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

Tworzenie systemowych działań jest wysoką formą organizacji pracy. Dążyć powinna do niej każda szkoła. Podczas kontroli SEO dyrektor może zostać zapytany, w jaki sposób w szkole rozpoznaje się możliwości, potrzeby, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia, a także co świadczy o systemowości prowadzonego rozpoznania? Wprowadzenie proponowanego systemu jest odpowiedzią na te pytania.

   

Danuta Skrzypek

Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle nowej podstawy programowej, nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.