Trwa pobieranie strony, prosimy o cierpliwość.

Recenzje

Projekt indywidualni.pl to efekt zaangażowania ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli środowisk naukowych. Inicjatywa jest odpowiedzią na realne potrzeby nauczycieli, uczniów, dyrektorów szkół oraz rodziców – i pochlebna ocena tych grup była dla nas kluczowa. Zdecydowaliśmy jednak dodatkowo poddać projekt ocenie autorytetów naukowych. Ich ocena okazała się również bardzo pozytywna. Projekt jest postrzegany jako niezwykle trafny, potrzebny i innowacyjny.

Projekt indywidualni.pl zrecenzowali:

prof. dr hab. Stanisław Dylak

dr Marek Kaczmarzyk

prof. dr hab. inż. Marlena Plebańska   

 „Recenzowany projekt jest bardzo potrzebny pedagogicznie (...), niezwykle przydatny praktycznie – dydaktycznie, wychowawczo i metodycznie.”

prof. dr hab. Stanisław Dylak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Biorąc pod uwagę rozmach, wielostronność działań oraz rzetelność w przygotowaniu, projekt indywidualni.pl należy ocenić jako jedną z najbardziej atrakcyjnych i innowacyjnych propozycji wspierających indywidualizację procesu nauczania i uczenia się w warunkach instytucji szkolnej.”

dr Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski

„Bardzo ciekawy projekt, unikalny w kontekście rozwiązań dostępnych na polskim rynku edukacyjnym.”

prof. dr hab. inż. Marlena Plebańska

Zapoznaj się z fragmentami recenzji oraz biografiami recenzentów.

Prof. dr hab. Stanisław Dylak 

Biografia Rozwiń▼

Fragmenty recenzji:

"(…) indywidualni.pl zbliża do głębszego rozumienia ucznia i jego uczenia się przez nauczycieli i rodziców – i to jest absolutnie najważniejsze."

Jak ocenia Pan nowatorstwo projektu indywidualni.pl – szczególnie pod kątem wspierania rozwoju umiejętności uczenia się?

„Dotąd, w takiej skali, szkoły nie miały takiej propozycji”.

Czy projekt indywidualni.pl jest rozwiązaniem służącym m.in. do uświadomienia uczniom ich potencjału?

„Problemem wielu szkół, czy szkoły w ogóle, jest rozpoczynanie edukacji od „lokowania” ucznia w jego przestrzeni osobistego potencjału edukacyjnego. W tym recenzowany system może wydatnie pomóc.

Jednak „świadomość uczniów co do własnego potencjału” zależy także od działań rodziców, nauczycieli oraz samych uczniów, a także na tworzeniu skutecznych programów spójnych działań tych trzech podmiotów wychowania”.

Czy projekt indywidualni.pl może posłużyć jako narzędzie wspierające wyrównanie szans edukacyjnych dzięki wsparciu dzieci o „mniej szkolnych” stylach uczenia się? 

„(…) absolutnie tak. Ten projekt stwarza szanse dotknięcia słabych obszarów uczących się, a dalej stwarza szanse na uruchamianie programów faktycznie wyrównujących edukacyjne przyczyny niedostosowania. Jednak to nie wszystko, gdyż przyczyną pierwotną jest najczęściej kultura edukacyjna rodziny, a także środowisko rówieśników, w jakim dane dzieci przebywają”.

Jak ocenia Pan użyteczność projektu dla uczniów, którzy chcą się rozwijać i rodziców, którzy chcą pomagać swoim dzieciom w rozwoju? 

„Wychodzimy od mocnego określenia podwalin – „gdzie jestem” i dalej ,,dokąd mogę pójść”… Przecież każdy ma jakieś zdolności, mocne strony. I takie właśnie przekonanie uczniów może ten system pomagać budować”.

dr Marek Kaczmarzyk

Biografia Rozwiń▼

Fragmenty recenzji:

„Biorąc pod uwagę rozmach, wielostronność działań oraz rzetelność w przygotowaniu, projekt indywidualni.pl należy ocenić jako jedną z najbardziej atrakcyjnych i innowacyjnych propozycji wspierających indywidualizację procesu nauczania i uczenia się w warunkach instytucji szkolnej.

Szczególnie istotną i w moim przekonaniu kluczową rolę pełni tu wspólne zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Tworzenie wspólnego punktu odniesienia dla wszystkich osób zaangażowanych w proces socjalizacji daje możliwość kreowania przestrzeni szkoły uwzględniającej indywidualne cechy ucznia z jednej strony, a różne wymagania stawiane przez odmienne subśrodowiska wychowawcze z drugiej.

Szkolenia nauczycieli w zakresie merytorycznych podstaw teorii, na których oparto testy kompetencji, pozwoli na jednoznaczną interpretację wyników i wyciąganie właściwych wniosków. Kontakt z rodzicem może być źródłem informacji niedostępnych w szkole.

Projekt ma także ogromny potencjał naukowy. Tworzy bowiem okazję do prowadzenia szeroko zakrojonych badań edukacyjnych oraz testowania rozwiązań metodycznych, a przede wszystkim badania wpływu działań indywidualizacyjnych na efektywność nauczania w warunkach szkoły masowej.”

Projekt indywidualni.pl jest kompleksowym systemem wspierającym realizację postulatu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Autorzy jako cel stawiają sobie wprowadzenie do środowiska edukacyjno-wychowawczego informacji na temat indywidualnych i unikalnych w gruncie rzeczy cech ucznia/wychowanka jako zmiennej w równaniu działań wychowawczych. Kompleksowość rozumiana jest tu jako próba objęcia wspólnymi działaniami wszystkich zaangażowanych w proces socjalizacji subśrodowisk społecznych: szkoły, domu, osób związanych z edukacją poza formalną oraz samych uczniów i wychowanków, którzy będąc podmiotem działań wychowawczych często posiadają bardzo niewielką wiedzę na temat mechanizmów i znaczenia tego procesu. Taka samoświadomość wydaje się podstawowym warunkiem skuteczności i poczucia sprawstwa wobec wyborów, jakie często dokonywane są na tym etapie rozwoju pod wpływem dominujących czynników emocjonalnych”.

Jak ocenia Pan rzetelność i wiarygodności opracowanych w projekcie narzędzi identyfikujących indywidualny styl uczenia się?

„Pakiety testów, moim zdaniem, odpowiadają kanonom rzetelności i wiarygodności opracowanych narzędzi identyfikujących indywidualny styl uczenia się. Gwarantuje to zaangażowanie specjalistów z zakresu psychometrii testów oraz przeprowadzenie rzetelnych badań pilotażowych na reprezentatywnej grupie badanych”.

Jak ocenia Pan możliwość kompleksowego wdrożenie w szkole strategii efektywnego uczenia się i nauczania z wykorzystaniem projektu indywidualni.pl?

„W tym aspekcie nie do przecenienia jest fakt zaangażowania w projekcie wszystkich podmiotów działających na rzecz efektywności uczenia się i nauczania. Szczególnie cenne może być zaangażowanie rodziców, którzy często znajdują się na obrzeżach albo poza orbitą działań współczesnej szkoły”.

Prof. dr hab. inż. Marlena Plebańska

Biografia Rozwiń▼

Fragmenty recenzji:

Bardzo ciekawy projekt, unikalny w kontekście rozwiązań dostępnych na polskim rynku edukacyjnym. Projekt porusza niezwykle ważną kwestię, a mianowicie poznanie własnego stylu uczenia się uczniów. Współczesny rynek edukacyjny oferuje tysiące rozwiązań, metod oraz narzędzi rozwojowych dostępnych zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Jednak niewiele osób potrafi wybrać te, które zoptymalizują własny proces uczenia się. 

Wykorzystanie projektu indywidualni.pl z pewnością pozwoli uczniowi poznać siebie, poznać własne szanse i ograniczenia w procesie uczenia się, zoptymalizować swój indywidualny proces uczenia się, a poprzez to uczyć się szybciej, sprawniej, efektywniej.

Projekt stanowi również istotną ofertę dla nauczycieli wykorzystujących go w środowisku szkolnym. Identyfikacja stylów uczenia się zrealizowana wśród uczniów na poziomie np. klasy pozwala nauczycielowi dostosować formy, metody, narzędzia, tempo procesów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb uczniów”.

„indywidualni.pl to platforma do współpracy całego środowiska szkolnego – uczniów, nauczycieli i rodziców – dająca podstawy do spójnych oddziaływań na rzecz wspierania rozwoju ucznia, odkrywania przez niego swoich indywidualnych predyspozycji uczenia się, a na ich podstawie opracowania oraz realizacji indywidualnej strategii uczenia się oraz nauczania”.

Technologiczna idea konstrukcji narzędzia on-line przeznaczonego do identyfikacji indywidualnego stylu uczenia się i generowania raportów (charakterystyki danego stylu wraz z zaleceniami metodycznymi) jest bardzo nowatorska (...). Dzięki temu rozwiązaniu testy można realizować w sposób rozproszony. Natychmiast po zakończeniu testów zarówno uczeń, rodzic, jak i nauczyciel uzyskują dostęp do wyników”.

„Zastosowanie rozwiązania on-line, które można integrować z innymi systemami informatycznymi, z pewnością podnosi wartość projektu nie tylko w kontekście innowacji technologicznej, ale również innowacji dydaktycznej. Dostępność informacji uzyskanych w wyniku wykonania testów w ramach projektu indywidualni.pl w konsolidacji z danymi pochodzącymi z innych systemów, np. e-Dziennika czy rozwiązania LIBRUS Synergia, pozwala na stworzenie kompleksowego systemu zarządzania wiedzą uczniów”.

W efekcie wdrożenia projektu indywidualni.pl powinny wzrosnąć kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie metodyki nauczania, znajomości procesów determinujących efektywne nauczanie i naukę oraz umiejętności interpersonalnych”.

Projekt bazuje na edukacji aktywnej, gdzie uczeń – jako aktywny uczestnik własnej edukacji, rozumie proces uczenia się, rozumie siebie, rozumie zależności między podejmowanymi wysiłkami, a ich efektami. Uczeń współdzieli tę aktywną przestrzeń świadomego rozwoju z nauczycielem, jak również innymi uczniami”.

Czytaj więcej na temat zespołu, który stworzył projekt indywidualni.pl.

Toggle navigation logowanie
uczniowie rodzice nauczyciele szkoły